Тус хэлтэс нь тус аймагт хот байгуулалт, барилга, инженерийн байгууламж, өргөх механизм, эрчим хүч, авто зам, тээвэр, мэдээлэл холбоо, хэмжил зүй, байгаль орчин, геологи уул уурхай, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбарын хууль, тогтоомж, стандарт, норм, дүрэм, журмыг сахиулах, сурталчлан ухуулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслахад үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн байгууллага, аж ахуйн нэгж,  иргэдэд мэргэжлийн  зөвлөгөө өгч дэмжлэг үзүүлэх, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах нөхцөлийг ханган, хэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч 1, улсын байцаагч 12, нийт 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

№         Албан тушаал                         Овог нэр                    Утас

1 Хэлтсийн дарга, улсын ахлах байцаагч Н.Эрдэнэцогт 93037698
2 Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Б.Гэрэлмаа 99008693
3 Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч Ц.Амаржаргал 96004651
4 Тээврийн хяналтын улсын байцаагч О.Уртнасан 99164697
5 Хэмжил зүйн хяналтын улсын байцаагч Ч.Алтангэрэл 99499534
6 Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч  М.Ганболд 99499460
7 Геологи уул, уурхайн хяналтын улсын байцаагч О.Болд-Эрдэнэ 99879998
8 Байгаль орчны  хяналтын  улсын байцаагч Д.Даваадорж 99722787
9 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ж.Халиунаа 99242338
10 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Д.Машбат 99499980
11 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч С.Мөнхдаваа 99498955
12 Автозамын хяналтын улсын байцаагч Г.Баярхүү 99497383
13 Газрын харилцаа, геодези,  зураг зүй,  хяналтын улсын байцаагч Б.Баярмаа 99806449

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ