ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 2011 оноос хяналт шалгалт хийхдээ хяналтын хуудсыг ашиглаж байна

 
Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой.   Тухайлбал, хяналтын хуудсаар дамжуулж хууль тогтоомж, стандартыг аж ахуйн нэгж байгууллагад сурталчилах, хяналтын хуудсыг хяналт шалгалт хийхээс өмнө бизнес эрхлэгчдэд урьдчилан хүргэснээр дотооддоо зөрчлөө илрүүлж засах боломжтой. Энэ бүхэн нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэл үйлчилгээнээс шалтгаалж байгаль орчинд үзүүлж буй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, цаашилбал иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлж байгаа юм.  
 
 
Улсын байцаагч хяналтын хуудасны асуултуудын хүрээнд танай байгууллагад шалгалт хийхдээ асуулт бүрээр үнэлгээ тавина. Эцэст нь энэ үнэлгээг нэгтгэж тухайн шалгуулагч этгээдийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нь хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаа, хангаагүйгээс ямар төвшний эрсдэл гарахыг тодорхойлох юм.
 
Хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийсэн тухай бүр төв, орон нутгийн хяналтын байгууллагуудад бүртгэл мэдээллийн сан, зөрчлийн түүх бүрдүүлнэ. Энэ мэдээллийн баазад үндэслэн дараа дараа жилийн хяналт шалгалтад хамрагдах эрсдэл бүхий бизнес эрхлэгчдийн нэрсийг гаргахад ашиглана.
 
Та өөрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээнд хяналт тавихад ашиглах хяналтын хуудсыг үнэ төлбөргүй татан авч дотоодын хяналт шалгалтдаа ашиглана уу.
 
 
 
                                                                         ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ
Хяналтын хуудасны тушаал тушаал Link
1 Хяналтын хуудас болосруулах аргачлал  2018.02.07 А/14 Татаж авах...
2 Хяналт шалгалтад хяналтын хуудас хэрэглэх журам 2018 А/35  Татаж авах...
3 Хяналтын хуудас батлах тухай 2018.02.07 А/15 Татаж авах...
4 Хяналтын хуудас батлах тухай 2019.02.12 А/25 Татаж авах...

                                                                         ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ НЭР, КОД

 

Хяналтын чиглэл Код Хяналтын хуудасны нэр Link
1 Мал эмнэлэг, хорио цээр 1.13.1 Гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
2 1.13.2 Өрхийн гахайн аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
3 1.14.1 Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
4 1.14.2 Өрхийн шувууны аж ахуйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
5 1.4 Зөгийн бал үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
6 1.12 Өлөн гэдэс боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
7 1.17 Сүүний чиглэлийн мал аж ахуйд мал эмнэлэг ариун цэвэр, хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
8 1.23 Цөм сүргийн үржлийн аж ахуйг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
10 1.31 Малчин өрхөд мал үржил, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн мөрдөлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
11 1.32 Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
12 1.33 Мал төхөөрөх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
13 1.35 Махны хадгалалтын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
14 1.15.1 Ерөнхий мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
15 1.15.2 Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний нэгжийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
16 1.15.3 Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
17 1.15.4 Тусгай мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний мал эмнэлгийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
18 1.26 Малын удмын сан хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
19 1.27 Малын эмийн үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
20 1.16.1 Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /1-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/ Татаж авах...
21 1.16.2 Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /2-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/ Татаж авах...
22 1.16.3 Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
23 1.42 Малд үзлэг ангилалт, хянан баталгаажуулалт хийсэн ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
24 1.43 Орон нутгийн болон улсын аюулгүйн нөөцөд өвс бэлтгэлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
25 Ургамал хамгаалал, хорио цээр 1.24 Үрийн болон хүнсний буудай хүлээн авах, хадгалах, борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
26 1.25 Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
27 1.28 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
28 1.41 Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
29 1.18 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний хадгалалт, савлалт, тээвэрлэлтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
30 1.36 Ургамал хамгаалах бодис, бордоо, бэлдмэл үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
31 1.37 Ургамал хамгаалах бодис, бордоо, бэлдмэл ханган нийлүүлэх, худалдаалах үйл үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
32 1.38 Ургамал хамгааллын арга хэмжээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
33 1.39 Үлийн цагаан оготно, царцаатай тэмцэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
34 Хүнсний чанар, стандарт 1.29.1 Махны үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт хийх хяналтын хуудас Татаж авах...
35 1.30.1 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт хийх хяналтын хуудас  Татаж авах...
36 1.1.1 Мах эхлэн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
37 1.2.1 Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
38 1.3.1 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
39 1.9.1 Зайрмагны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
40 1.4.1 Кремт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
41 1.20.1 Ус, рашааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
42 1.5.1.1 Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
43 1.5.2.1 Шар айраг, дарсны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
44 1.5.3.1 Шимийн архины үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
45 1.6.1 Жүүс, ундааны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
46 1.19.1 Гурилын үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
47 1.7.1 Гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
48 1.8.1 Нөөшилсөн, даршилсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
49 1.22.1 Ургамлын гаралтай жижиглэн савлагаатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
50 1.10.1 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
51 1.10.2 Нийтээр нь үйлчлэх хоол үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
52 1.10.3 Гадна талбай, явуулын үйлчилгээтэй түргэн хоолны цэгт хоол, хүнс бэлтгэх, борлуулах үйлчилгээний газрыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
53 1.11.1 Худалдаалах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас /200 м2-аас доош / Татаж авах...
54 1.11.2 Худалдаалах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас /201 м2-аас дээш / Татаж авах...
55 Байгаль орчин 2.23 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
56 2.11 Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах, хадгалах, худалдан борлуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
57 2.1 Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
58 2.2 Төв болон урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
59 2.3 Дулааны цахилгаан станц, уурын болон усан халаалтын зуухны ашиглалтаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
60 2.4 Шатахуун түгээх станц, агуулахын байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
61 2.21 Бетон зуурмаг, асфальтын үйлдвэрүүдийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас                                 Татаж авах...
62 2.5 Ой ашиглалтын мэргэжлийн байгууллагын мод бэлтгэлийн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
63 2.19 Мод, модон материалын худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
64 2.20 Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажилд химийн бодис, бактерийн бэлдмэл хэрэглэх үеийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
65 2.15 Амьтны нөөцийг ашиглах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
66 2.16 Ургамал  ашиглагч  аж ахуйн нэгж, байгууллага,  иргэний   үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд  нөлөөлөх байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
67 2.10 Газар олголтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
68 2.12 Газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн болон аж ахуйн нэгж байгууллагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
69 2.17 Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барих, ашиглах үед хийгдэх геодезийн ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
70 2.18 Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
71 Геологи уул, уурхай 2.14 Геологи хайгуулын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
72 2.6 Ил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
73 2.7 Далд уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
74 2.8 Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
75 2.13 Бичил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
76 2.24 Маркшейдерийн ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
77 2.9 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслэлийн  үйлдвэрлэл, худалдах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
78 2.22 Тэсрэх материалын ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
79 Эмчилгээний чанар 3.1.1 Эмнэлгийн оношилгоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
80 3.20.1 Клиникийн оношилгоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
81 3.8.1 Тусгай мэргэжлийн оргүй төвүүдийн оношилгоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
82 3.11.1 Сувиллын оношилгоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
83 3.30.1 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн оношлогоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
84 3.32.1 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, сум дундын эмнэлгийн оношлошоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
85 3.28.1 Түргэн тусламжийн төвийн оношлогоо, эмчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
86 3.1.4 Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
87 3.10 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
88 Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал 3.9 Барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, зориулалтыг өөрчлөх явцад эрүүл ахуйн урьдчилсан хяналт хийх хяналтын хуудас Татаж авах...
89 3.1.3 Эмнэлгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас /төрөлжсөн мэргэшлийн, нэгдсэн, амаржих, хувийн хэвшлийн ортой/ Татаж авах...
90 3.20.2 Клиникийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
91 3.32.2 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
92 3.8.3 Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
93 3.11.2 Сувиллын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
94 3.30.2 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
95 3.31 Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдал устгалын төвлөрсөн байгууламжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
96 3.28.2 Түргэн тусламжийн төвийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
97 3.21 Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх  үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
98 3.22 Ахуйн шавж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх бодисын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
99 3.6 Цэцэрлэгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
100 3.7 Ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
101 3.24 Дотуур байрны эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
102 3.25 Их, дээд сургуулийн эрүүл ахуйн нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
103 3.26 Хүүхдийн асрамж, халамжийн байгууллагын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
104 3.18 Хүүхдийн зуслангийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
105 3.19 Хүүхэд харах үйлчилгээний газрын эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
106 3.12 Сауны эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
107 3.13 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлтийн усан сангийн эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
108 3.33 Бялдаржуулах, чийрэгжүүлэх төв, иог, аэробик, спиннинг үйлчилгээний эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
109 3.14 Халуун усны газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
110 3.16 Гоёлын гоо заслын газрын эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
111 3.17 Үсчний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
112 3.29.1 Зочид буудал, амралтын газар, жуулчны баазын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
113 3.29.2 Амралтын газар, жуулчны баазын эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
114 3.15 Хог хаягдлын менежментийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
115 3.5 Ундны усны чанар, аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
116 1.2.2 Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
117 1.30.2 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл шинээр эрхлэгчдэд урьдчилсан хяналт хийх эрүүл ахуйн хяналтын хуудас  Татаж авах...
118 1.3.2 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
119 1.9.2 Зайрмагны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
120 1.4.2 Кремтэй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
121 1.20.2 Ус, рашааны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
122 1.5.1.2 Архи, спиртийн үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
123 1.5.2.2 Шар айраг, дарсны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
124 1.6.2 Жүүс, ундааны үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
125 1.19.2 Гурилын үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
126 1.7.2 Гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
127 1.8.2 Нөөшилсөн, даршилсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
128 1.22.2 Ургамлын гаралтай жижиглэн савлагаатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
129 1.21.2 Тамхины үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
130 1.10.4 Хоол үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
131 1.10.5 Гадна талбай, явуулын үйлчилгээтэй түргэн хоолны цэгт хоол, хүнс бэлтгэх, борлуулах үйлчилгээний газрын эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
132 1.11.3 Худалдаалах үйл ажиллагааны эрүүл ахуйн нөхцөл шаардлагыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
133 Эм, био бэлдмэл 3.2 Эм, биобэлдмэлийн үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
134 3.3 Эмийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
135 3.4 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлтийг  шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
136 3.1.2 Эрүүл мэндийн байгууллагын эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
137 3.8.2 Тусгай мэргэжлийн оргүй төвийн эм зүйн тусламж үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
138 Хөдөлмөр, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй 4.1.1 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
139 4.1.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
140 4.6 Хөдөлмөрийн харилцааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
141 Нийгмийн хамгаалал 4.2 Ажилтны нийгмийн хамгааллыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
142 4.3 Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
143 4.4 Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоолтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
144 4.5 Нийгмийн халамжийн сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
145 4.7 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
146 4.8 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийн зарцуулалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
147 4.9 Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
148 Тусгай хяналт 8.1 Зэвсэгт хүчний анги салбарын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
149 8.2 Хорих ангийн харуул хамгаалалтын аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
150 8.3 Гэрээт харуул, хамгаалалтын байгууллагын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
151 8.4 Цагдаагийн байгууллагын бэлэн байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
152 8.5 Онцгой байдлын байгууллагын бэлэн байдлынг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
153 Хот байгуулалт 5.38.1 Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
154 5.38.2 Барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
155 Барилгын материалын үйлдвэрлэл 5.3 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
156 Барилгын техник 5.1.1 Каркасан болон бүрэн цутгамал барилгын угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
157 5.1.2 Тоосгон барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
158 5.1.3 Угсармал барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
159 5.2 Барилга, байгууламжийн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
160 5.37.1 Ус хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж шугам  сүлжээний угсралтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
161 5.37.2 Ус хангамжийн эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламж шугам сүлжээний ашиглалтыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
162 5.35 Барилга, байгууламжийн төсөв, гүйцэтгэлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
163 Өргөх мехнизм 5.19.1 Ачаа өргөх краныг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
164 5.19.2 Далд уурхайн өргүүрийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
165 5.19.3 Эскалаторыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
166 5.19.4 Лифтийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
167 5.19.5 Барилгын өргүүр шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
168 5.19.6 Ган татлагат дүүжин замыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
169 5.19.7 Сагстай өргөгчийн хяналтын хуудас Татаж авах...
170 5.19.8 Ачаа өргөгч манипуляторт краны хяналтын хуудас Татаж авах...
171 5.19.9  Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
172 5.19.10  Өргөх механизм ашигладаг аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэнийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
173 5.19.11 Өргөх байгууламжийн угсралт, засвар үйлчилгээг эрхлэгч мэргэжлийн байгууллагыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
174 Эрчим хүч 5.6.1 Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
175 5.6.2 Цахилгаан эрчим хүч дамжуулах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
176 5.6.3 Цахилгаан эрчим хүч түгээх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
177 5.29 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
178 5.40 Дулааны цахилгаан станц, дулааны станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын худас Татаж авах...
179 5.9 Зуух/өндөр, дунд хүчин чадлын/-ны угсралт, ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
180 5.30 Бага хүчин чадлын зуухны /хэсгийн болон нэгдсэн халаалтын зуух/ үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
181 5.5 Сэргээгдэх эрчим хүчний станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
182 5.4 Дулаан дамжуулах, түгээх, хангах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын худас Татаж авах...
183 5.7 Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
184 5.38 Дулааны шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
185 5.8 Дулааны шугам хоолойн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
186 5.1 Даралтат савны угсралт, ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
187 5.39 Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
188 5.11 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
189 5.13 Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
190 5.12 Шингэрүүлсэн шатдаг хий цэнэглэх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
191 5.14 Автомашиныг хийгээр цэнэглэх станц/АХЦС/-ыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
192 5.31 Шингэрүүлсэн шатдаг хийн тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
193 5.32 Шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулах цэгийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
194 Авто зам 5.15.1 Гүүрийн угсралт, шинэчлэлт, их болон ээлжит засварын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас   Татаж авах...
195 5.15.2 Гүүрийн арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах...
196 5.16.1 Авто замын угсралт, шинэчлэлт, их болон ээлжит засварын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах...
197 5.16.2 Авто замын арчлалт хамгаалалт, урсгал засварын ажлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах...
198 5.16.3 Агаарын хөлгийн хөөрч буух зурвас, явгалах зам, перрон, зогсоол болон бусад зам талбайн угсралт, шинэчлэлт, засварын ажлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
199 5.17 Авто зам, замын байгууламжийн ашиглалтын байдлыг шалгах  хяналтын хуудас Татаж авах...
200 5.18 Асфальтбетон заводын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
201 Тээвэр 5.21 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний байгууллагыг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах...
202 5.22 Ачаа тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудасны зөвлөмж Татаж авах...
203 5.23 Усан замын тээврийн аюулгүй байдлыг  шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
204 5.33 Автo тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээний үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
205 5.36 Тусгай үйлчилгээний авто тээврийн байгууллаг, объектыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
206 5.34 Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
207 5.20 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг эрхлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
208 5.41.1 Аюултай ачаа тээврийн автомашин, чиргүүлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
209 5.41.2 Ачаа тээврийн автомашин, чиргүүлийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
210 5.41.3 Хүүхэд тээвэрлэх автобусыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
211 5.41.4 Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
212 5.41.5 Жуулчны автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
213 5.41.6 Таксийн үйлчилгээний автотээврийн хэрэгслийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
214 5.41.7 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын суудлын автомашиныг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
215 Мэдээлэл холбоо 5.24 Мэдээлэл, харилцаа холбооны шугам сүлжээг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
216 5.25 Харилцаа холбооны барилга байгууламж, шугам сүлжээний угсралтын ажлыг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
217 5.26 Радио, долгион ашиглагч этгээдийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
218 5.27 Шуудангаар үйлчлэгч этгээдийг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
219 Хэмжил зүй 5.28.1 Хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
220 5.28.2 Хэмжил зүйн лабораторийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
221 5.28.3 Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээний хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
222 Боловсрол 6.1 Сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
223 6.2 Ерөнхий боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
224 6.3 Мэргэжлийн боловсролын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
225 6.4 Дээд боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
226 Соёл 6.5 Музейн сан хөмрөгийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
227 6.6 Номын сангийн бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
228 6.7 Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хадгалалт, хамгаалалтыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
229 Импортын хилийн хорио цээр 9.1.1 Амьд мал импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
230 9.1.2 Мал, амьтны гаралтай түүхий эд импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
231 9.1.3 Мал амьтны гаралтай боловсруулсан бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
232 9.1.4 Мал амьтны зориулалттай тэжээл, нэмэлт тэжээл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
233 9.1.5 Малын эм биобэлдмэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
234 9.2.1 Үр, үрслэг, суулгац, үрийн материал импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
235 9.2.2 Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, тэжээл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
236 9.2.3 Ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
237 9.3.1 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
238 9.3.2 Нялх, балчир хүүхдийн хүнс, хооллох хэрэгсэл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
239 9.3.3 Сав баглаа боодол импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
240 9.3.4. Эм, биобэлдмэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
241 9.3.8 Биологийн халдвартай материал, донорын эд эрхтэн хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
242 9.3.9 Шарил, чандар хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
243 9.3.5 Янжуур, дүнсэн тамхи импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
244 9.3.6 Хүүхдийн тоглоом импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
245 9.3.10 Хуучин хувцас, эдлэл импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
246 9.4.1.1. Химийн хорт болон аюултай бодис авто зам, төмөр замаар импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
247 9.4.1.2. Химийн хорт болон аюултай бодис агаарын тээврийн хэрэгслээр импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
248 9.4.1.3 Төрөл бүрийн химийн бодис, бүтээгдэхүүнийг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар экспортлох, импортлох үеийн хяналтын хуудас  шинээр/ Татаж авах...
249 9.4.1.4 Будаг, лак, эмульс, цавуу импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
250 9.4.2. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
251 9.4.3 Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
252 9.3.12 Гоо сайхан, ахуйн хэрэглээний бараа импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
253 9.5 Цацраг идэвхит изотоп, тоног төхөөрөмж импортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
254 Экспортын хилийн хорио цээр 9.3.7 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
255 9.3.11 Эм, биобэлдмэл, биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн хэрэгсэл экспортлох үеийн хяналтын хуудас  Татаж авах...
256 9.4.4.1. Химийн хорт болон аюултай бодис, аюултай хог хаягдал автозамаар экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
257 9.4.5 Газрын тос экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
258 9.4.6 Ашигт малтмал, уул уурхайн бүтээгдэхүүн экспортлох үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
259 9.4.7. Химийн хорт болон аюултай бодисыг хил дамжуулан тээвэрлэх үеийн хяналтын хуудас Татаж авах...
260 Цөм, цацраг 10.1 Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
261 10.2 Рентген оношлогооны цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
262 10.3 Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас  Татаж авах...
263 10.4  Туяа эмчилгээний цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
264 10.5  Цөмийн онош зүйн цацрагийн аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...
265 10.6 Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуул судалгааны цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг шалгах хуудас Татаж авах...
266 10.7  Цацраг идэвхит ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалтын цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг шалгах хяналтын хуудас Татаж авах...

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ