2019 оны ургацаас нөөцөлсөн 8241 тонн хүнсний улаанбуудайны чанар аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийлээ.

2020 оны 2 сарын 6 809

2020 оны 02 дугаар сарын 06-ны байдлаар: Тариалан Эрхлэлтийг Дэмжих Сангийн Сэлэнгэ, Хөтөл салбаруудын 2019 оны ургацаас нөөцөлсөн 8241 тонн хүнсний улаанбуудайны чанар аюулгүй байдалд хяналт шинжилгээ хийж, зохих журмын дагуу дээж авч аймгийн МХГ-ын итгэмжлэгдсэн лабораторид бүрэн шинжилгээнд хамрууллаа.

            Улсын нөөцийн салбарын тухай хуулийн холбогдох заалтын дагуу шинжилгээний дүнг үндэслэн улсын ахлах байцаагчийн 18-02-033/02, 03, 06, 07 дугаар дүгнэлтүүдийг гарган баталгаажуулан ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ