МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИУД

Хуулиуд

огноо

татах

Ерөнхий хуулиуд

1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

1992-01-13

Татаж авах

2

Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

1992-11-27

Татаж авах

3

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

2002-12-26

Татаж авах

4

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

2003-01-03

Татаж авах

5

Төрийн албаны тухай

2002-06-28

Татаж авах

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ХЯНАЛТ ТАВЬДАГ ХУУЛЬ

1

Авто замын тухай хууль

1998-01-02

Татаж авах

2

Авто тээврийн тухай хууль

1999-06-04

Татаж авах

3

Агаарын тухай хууль

2012-05-17

Татаж авах

4

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

2001-02-01

Татаж авах

5

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль

2001-04-12

Татаж авах

6

Амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль

2002-11-28

Татаж авах

7

Амьтны тухай хууль

2012-05-17

Татаж авах

8

Ариун цэврийн тухай хууль

1998-05-07

Татаж авах

9

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

1998-01-02

Татаж авах

10

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль

2005-12-08

Татаж авах

11

Ашигт малтмалын тухай хууль

2006-07-08

Татаж авах

12

Аялал, жуулчлалын тухай хууль

2000-05-05

Татаж авах

13

Бага, дунд боловсролын тухай хууль

2002-05-03

Татаж авах

14

Боловсролын тухай хууль

 2002-05-03

Татаж авах

15

Байгалийн ургамлын тухай

1995-04-11

Татаж авах

16

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай

2012-05-17

Татаж авах

17

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

1995-03-30

Татаж авах

18

Барилгын тухай хууль

2008-02-05

Татаж авах

19

Газрын тухай хууль

2002-06-07

Татаж авах

20

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль

2005-07-01

Татаж авах

21

Газрын тосны тухай хууль

1991-01-18

Татаж авах

22

Газрын хэвлийн тухай хууль

1988-11-29

Татаж авах

23

Геодези, зураг зүйн тухай хууль

1997-10-31

Татаж авах

24

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, олборлохыг хориглох тухай

2009-07-16

Татаж авах

25

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

1997-12-05

Татаж авах

26

Давс иоджуулж, иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль

2003-10-10

Татаж авах

27

Дархлаажуулалтын тухай хууль

2000-04-20

Татаж авах

28

Донорын тухай хууль

2000-01-28

Татаж авах

29

Дээд боловсролын тухай хууль

2002-05-03

Татаж авах

30

Зар сурталчилгааны тухай хууль

2002-05-30

Татаж авах

31

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

2006-06-29

Татаж авах

32

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль

2007-07-27

Татаж авах

33

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаа

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ