агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийг гаргах, агаарын чанарыг тодорхойлох, агаарт ялгарч буй бохирдуулагчийн ялгарлыг тооцох ажлыг зохион байгуулж байна

2020 оны 1 сарын 31 300

Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/11 захирамжийн хүрээнд агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тоо бүртгэлийг гаргах, агаарын чанарыг тодорхойлох, агаарт ялгарч буй бохирдуулагчийн ялгарлыг тооцох ажлыг Мандал сумын 60 гаруй аж ахуйн нэгж, байгууллага, нам даралтын зуух ашиглаж иргэдийг хамруулаад байна.

Мөн хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад аюулгүй ажиллагааны талаар улсын байцаагчийн зөвлөмж өгч ажиллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ