Ургац хураалт

2018 оны 10 сарын 15 332

МХЕГ-ын дэд даргын 02/201 дугаар удирдамжийн хүрээнд 2019 онд тариалах үрийн нөөц бүрдүүлэлт болон 2018 оны ургацаас гурилын үйлдвэр, спиртийн үйлдвэр, ТЭДС-ийн сангийн Хөтөл, Сэлэнгэ салбаруудад хүлээн авч байгаа хүнсний улаанбуудайн хэмжээ, чанар аюулгүй байдал хяналт шалгалт хийж, сортын хянан баталгаа хийгдсэн үрийн буудай болон хүнсний улаанбуудайг шинжлэн, баталгаажуулж чанар аюулгүй байдлын шаардлага хэрхэн хангаж байгаад үнэлэлт, дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилгуулан ажиллаж байна. 
2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар: ТЭДС-ийн Хөтөл салбар 4531 тонн, ТЭДС-ийн Сэлэнгэ салбар 7354 тонн хүнсний улаанбуудайг ТЭДС-ийн гүйцэтгэх захиралын түр журмын хүрээнд хүлээн аваад байна

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ