Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийж байна.

2018 оны 9 сарын 11 557

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2018 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээний явцад өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилтийг шалгах зорилгоор 2018 оны 09 дүгээр сарын 4-ны өдрөөс эхлэн Хүдэр, Ерөө, Бугант тосгон, Жавхлант, Баянгол сумдад Засгийн газрын “Архидан согтууруулах ундаатай тэмцэх тухай” 46 тогтоол, ЗГ-ын 2018 оны 07 дугаар сарын 01 ний өдрийн “Хүүхдийн орчины эрүүл аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Засгийн газрын 2018 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Төв суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 220 дугаар тогтоол, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 01/05 тоот “Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” албан даалгавар, аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01-07 тоот албан даалгавруудын хэрэгжилтийг шалгаж, давхардсан тоогоор 256 зөрчил, дутагдлыг илрүүлж газар дээр нь 156 зөрчил дутагдлыг арилгуулж, нийт 2.5 сая төгрөгийн шийтгэврийн арга хэмжээг авч, 142.200 төгрөгийн 4 нэр төрлийн эм бэлдмэлийг хууран авч, хугацаа нь дууссан 2 нэр төрлийн эм бэлдмэлийг газар дээр нь устгалт оруулан ажиллаа

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ